Wzory pism
Umowy adhezyjne:
Przykładowe powództwo z zakresu kontroli incydentalnej postanowienia umowy:
Przykładowe powództwo z zakresu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorca umowy:

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
Wniosek o zwrot kwoty z tytułu przedterminowej spłaty: